WerkveldenExpertisesProjectenOnze mensenWerken bijContact

Future Dikes

Hoe sterk is soortenrijke dijkvegetatie?
Opdrachtgever
  • Waterschap Rivierenland
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma
Periode
  • 2021 - heden
Betrokken partijen
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Wageningen Environmental Research
  • Eureco Advies
  • Deltares
  • Lumbricus
  • Universiteit Twente

Soortenrijke dijkvegetatie draagt bij aan biodiversiteitsherstel en de reductie van uitstoot van CO2- en stikstof. Soortenrijke grasbekledingen met meer en andere soorten grassen en kruiden leiden tot een sterke eerste verdediging van dijken bij belasting door water tijdens extreme omstandigheden (hoogwater, storm). Soortenrijke grasbekledingen zijn daarnaast duurzaam en mogelijk minder kwetsbaar voor droogte.

Het project is een innovatieproject van het Hoogwaterbeschermingsprogramma met als opdrachtgever waterschap Rivierenland.

In het project worden de aanwezige kennis bij elkaar gebracht, worden grastrek- en golfoverslagproeven gedaan op al bestaande soortenrijke grasmatten. Op basis van de kennis en de resultaten worden nieuwe zaadmengsels ontwikkeld voor de dijken van de toekomst. De resultaten zijn praktisch toepasbaar in dijkversterkingsprojecten, beheer en beoordeling van dijken.

De vraag

In het project Future Dikes wordt onderzocht wat de sterkte is van soortenrijke grasvegetaties als bekleding van dijken. Vanuit de hypothese dat soortenrijkdom ook zorgt voor een betere doorworteling dan de huidige, meer gebruikelijke, bladgedomineerde grasbekledingen wordt verondersteld dat soortenrijke grasbekleidingen minimaal even sterk of zelfs sterker zijn dan de huidige grasbekledingen.

Daarnaast kan soortenrijke grasbekleding bijdragen aan de biodiversiteitsdoelstellingen van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Er zijn heel veel kilometers dijk in Nederland. De dijken kunnen een verbinding vormen tussen verschillende ecosystemen.

Onze inbreng

Infram Hydren onderzoekt de sterkte van de soortenrijke grasbekledingen en levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling door analyse van de resultaten van praktijkonderzoek met de golfoverslagsimulator. Om de sterkte van grasbekledingen te meten wordt de graszodetrekker ingezet. Uit analyse samen met een PDEng van de Universiteit Twente wordt nagegaan of de graszodetrekker ook toepasbaar is bij soortenrijke bekledingen. Bovendien verzorgt Infram Hydrenhet uitvoeren van een zogenaamde value case waarin de waarde van soortenrijke vegetaties en de kosten daarvan worden afgewogen tegen traditionele bladgedomineerde grasbekledingen.

Wij maken duurzaamheid concreet en zorgen voor beweging.

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Gosse-jan

senior adviseur en manager Infram Hydren

Volgende project

Veldmetingen Eems-Dollard

Voor doelmatige dijkversterking

Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.