WerkveldenExpertisesProjectenOnze mensenWerken bijContact

Veldmetingen Eems-Dollard

Voor doelmatige dijkversterking
Periode
  • 2018 - 2030
Betrokken partijen
  • Arcadis
  • Van der Meer Consulting
  • Aquavision

Kloppen de onzekerheidstoeslagen en robuustheden in de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) van de dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl wel? Of zijn ze te hoog ingeschat met daardoor oplopende kosten? Om overinvesteringen te voorkomen heeft het waterschap Noorderzijlvest besloten de tijd tot de volgende dijkversterking te verkorten van 50 naar 25 jaar. En te starten met een 12 tot 15 jaar durend meetprogramma waarmee naar verwachting zal worden aangetoond dat de gehanteerde onzekerheden en veiligheden (m.b.t. waterstanden en golven) inderdaad te groot zijn. Infram Hydren is betrokken bij het installeren van de golfoverslagbakken, data analyse, berekeningen en de doorvertaling daarvan naar ontwerp.

De vraagKostenefficiënte, meerjarige veldmetingen voor doelmatige dijkversterking

Met de Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard beoogt het waterschap om overinvesteringen te voorkomen en een bijdrage te leveren aan een doelmatige dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Daardoor worden de huidige onzekerheden in de hydraulische belastingen die ten grondslag liggen aan beoordeling en ontwerp van de primaire waterkering, maximaal verkleind. De uitdaging is om het meetprogramma zodanig uit te voeren dat het effect heeft op het gehele Eems- Dollard gebied én het oostelijk Nederlandse Waddengebied. Een brede aanpak dus, waarin het waterschap vraagt om een bijdrage aan:

  • betere rekenmodellen en algehele aanscherping van golfoverslagberekeningen,
  • nieuwe inzichten in de combinatie van golfhoogte, golfrichting, golfoploop én windrichting/sterkte (windklimaat) en daarmee nieuwe inzichten voor het ontwerpen c.q. beoordelen van de keringen in de Nederlandse kustzone,
  • kostenbesparende en doelmatige hoogwaterbeschermingsprogramma’s.

Onze inbreng en resultaatMaximale verkleining van onzekerheden in hydraulische belasting

Infram Hydren staat samen met Van der Meer Consulting aan de lat voor het verkleinen van onzekerheden omtrent de effecten van golfoploop en overslag over de dijk. Om dit te bereiken wordt op twee verschillende locaties (daar waar ook de hydraulische condities worden gemeten) de golfoverslag direct gemeten. Per locatie plaatsen we op verschillende niveaus in het aanwezige dijkprofiel twee bakken, waardoor een range in stormvloedpeilen kan worden gemonitord. Hierdoor realiseren we bij de vertaling van de golfcondities bij de teen van de dijk naar de overslag over de dijk (afhankelijk van de grootte van de overslag) een significante reductie in de onzekerheid. Als kennis- en ontwikkelpartner is Infram Hydren niet alleen verantwoordelijk voor het installeren van de golfoverslagbakken, maar ook voor het inwinnen en verwerken van de data, en het beheer en onderhoud van de golfoverslagbakken.

Tevens ontwikkelden we een innovatief meetsysteem, waarbij we met behulp van laserscanners golfoploop en golfoverslagmetingen uitvoeren. Dit doen we tijdens hoogwater op de dijk.

Onderzoek

Over dit project zijn een aantal papers gepubliceerd. Twee voorbeelden hiervan zijn hieronder weergegeven:

Wij maken duurzaamheid concreet en zorgen voor beweging.

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Volgende project

Future Dikes

Hoe sterk is soortenrijke dijkvegetatie?

Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.